உலகின் முக்கிய நிகழ்வுகள்!

உண்மை நிகழ்வுகளை! வெளிஉலகிற்கு உணர்த்தும் ஒரு முயற்சி !

பகுப்பு: புதுச்சேரி

8 Posts

அரசியல், இந்திய கலாசாரம், இந்தியா, இலங்கை, இஸ்லாம், உலகம், கல்வி, சரித்திரம், செய்திகள், தகவல் தொழில்நுட்பம், தமிழ் நாடு, பங்குவர்த்தகம், புதுச்சேரி, பொதுவானவை, மருத்துவம், வன்முறை, விளையாட்டு

உலகம் 2009ம் ஆண்டு : முக்கிய நிகழ்வுகள்