அண்ணா பல்கலைகழகம் வெளியுட்டுள்ள கல்லூரிகளின் தர வரிசை பட்டியல் :

Source /Courtes: Anna University

___________________________________________________________________________________

அண்ணா பல்கலைகழகம் வெளியுட்டுள்ள கல்லூரிகளின் தர வரிசை பட்டியல் (சென்னை மட்டும் )

Source /Courtesy Times Of India dated 25th May 2009.Note: The colleges given here are those reported in the News article and not ranked by this site or the owners of the site.annauniversity top colleges